Lyckad rikskongress i Göteborg

2016-05-12

IMG_6741

– Naomi Klein förklarade en chockdoktrin som att i en kris spä på chocken och på så sätt få igenom nyliberala förändringar. Exakt så agerade Stefan Löfven och regeringen när den brutala omsvängningen i flyktingpolitiken genomfördes i höstas, sade Elin Gauffin under sitt öppninganförande på punkten ”Sverige: perspektiv för bygget av en ny socialistisk rörelse” under Rättvisepartiet Socialisternas kongress. Flera kamrater från Borås delegation bidrog med inlägg, som rörde alltifrån situationen på Hässleholmen, via partibygget i Borås till katastrofen för de människor som flyr över Medelhavet. 

Det var en bred diskussion med många inlägg, men i centrum stod ändå den brutala flyktingpolitiken och dess effekter på situationen i Sverige.

– Den 6 december införde regeringen ID-kontroller med Löfven hänvisandes till ”fara för rikets säkerhet”. Om säkerheten för flyktingar sades inget. Nyliberala refomer som RUT har utökats och alla högerförslag skylls på flyktingar: lägre löner, nedlagda skolor, sämre miljöskydd med mera. Detta är rasism – att splittra grupper. Det gör att nazister vädrar morgonluft och antirasismen har hamnat i en tillfällig svacka, fortsatte Elin Gauffin.

Elin fortsatte att gå igenom hur arbetsmarknaden osäkras med dumpade löner och villkor, hur Sverige smygansluts till Nato med värdlandsavtalet och kommenterade drevet mot MP.

– Drevet mot MP ”borde” vara på grund av deras svek i flyktingpolitiken, accepterandet av Förbifart Stockholm och utförsäljning av brunkolet i Tyskland. Istället är det högermedia som attackerar, som själva backar upp halvdiktatorn Erdoğan i Turkiet.

Förutom flyktingpolitken var de ökade klyftorna en röd tråd. Som exempel nämndes att medellivslängden är 18 år längre i Danderyd än i Stockholmsförorten Vårbygård, vars medellivslängd är som i Vietnam. Efter inledningen delades kongressen upp sig i gruppdiskussioner för att fler skulle ha chans att delta i diskussionen.

Under kongressens plenum (samlade möte) som sedan följde berättade Khadija och Badriya från Borås och Sigbritt från Östersund om den fruktansvärda situation som flyktingar hamnar i med den nya flyktingpolitiken. Amanda från Luleå berättade om sexismen som drabbar unga tjejer.

– När antirasismen försvagas har RS en viktig roll att påminna om att rasister aldrig får lämnas oemotsagda, sade Leo från Stockholm apropå att alla antirasistiska organisationer inte deltog i att bua ut nazister i Borlänge på 1 maj.

Robert från Haninge berättade om hur Moderaterna alltmer följer i Sverigedemokraternas fotstpår och gav det skrämmande exemplet från Vendelsö där Moderaterna ”ylade med vargarna” när organiserade rasister tog över ett möte om boende för ensamkommande flyktingbarn.

Per från Sundsvall berättade om vårdnedskärningarna i Västernorrland och framförallt Ådalen och de historiskt stora protesterna som det har lett till, senast med 20 000 i en demonstration i Härnösand.

Jonas Brännberg avrundade diskussionen:

– Det har skett stora förändringar i Sverige under det senaste året. Vi måste inse att Sverige och Europa har förändrats i grunden – och det är inte tillfälligt. EU-krisen är akut och de handlar inte bara om flyktingar, utan också om Brexit, Grekland och så vidare. Det präglar den politiska situationen i Sverige och försvagar regeringen.

– RS roll är att politisera antirasismen. Vi försvarar asylrätten och klär av EU och regeringen och avslöjar det nakna förtrycket av flyktingar. RS gör kopplingen till att det finns enorma reserver hos de rika, i storföretag och banker. Det finns också enorma behov av investeringar för att renovera välfärden, infrastrukturen, bostäder. Det är inte ”systemkollaps” på grund av flyktingar – däremot hotar systemkollaps på grund av eftersatt vård, järnvägar, att det inte har byggts bostäder etcetera.

– Vi har lösningarna på de kriser i samhället som gör att allt fler känner att saker går åt fel håll. Men det är allt mer uppenbart att lösningarna är helt kopplade till ett socialistisk program. Reformer är inte möjliga utan att bryta med kapitalismen.

 

RS bygger för framtiden

Diskussionen om partibygget präglades av entusiasm och framåtanda med såväl konstruktiva förslag på hur vi kan stärka partiet som positiva rapporter om vad som Rättvisepartiet Socialisterna har uppnått det senaste året.

Efter inledningen av diskussionen med partiets ordförande Per-Åke Westerlund delade kongressdeltagarna in sig i gruppdiskussioner om lokala kampanjer, hur partiföreningsarbetet kan organiseras, partiets ekonomi, tidningens roll och ungdomsarbetet vilket senare återrapporterades i den efterföljande diskussionen.

Många kom in i diskussionerna, bland annat Naval Baloch från Norrköping som berättade om hur hon kom i kontakt med partiet och hur en liten protest i Göteborg gav ett eko i sociala medier över hela världen om kidnappade kvinnor i Baluchistan, vilket gjorde att hon kontaktade RS.

Även kamprapporter från Luleå, Göteborg, Haninge, Stockholm, Örebro, Borås med fler orter gav liv åt diskussionen.

Inriktning och målsättningar om att stärka partiet och ta nya steg framåt beslutades enhälligt:

  • RS har sommarläger den 11-14 augusti. Studiecirklar lanseras med hjälp av en ny hemsida, RS-Studier.
  • Kongressen beslutade om mål att värva 60 nya medlemmar och starta två nya partiföreningar.
  • Partiets ekonomimål höjs, både vad gäller ekonomikampanjen (se sidan 15) och medlemsavgifter.
  • Den årliga prenumerantkampanjen i slutet av hösten har målet att värva 250 nya autogiroprenumeranter till Offensiv. I denna kampanj kommer för första gången möjligheten att prenumerera digitalt att ingå.

 

20160507_162032-1


Inför socialistiskt Första maj

2016-04-30


 

Lördag 30 april anordnade Rättvisepartiet Socialisterna Borås manifestation på Hässle torg – en upptakt inför arbetarrörelsens högtidsdag. Mellan klockan 12.00 och 14.00 hölls manifestationen som dominerades av intressanta diskussioner med boende i området, som också köpte politiskt material och lyssnade på samhällsmedveten hiphop och, inte minst, ett tal av David Lindquist, RS Borås.

– RS kämpar mot rasism och nedskärningar, för arbete och bostad åt alla. Vi är ett kämpande alternativ, sa David.

Under manifestationen valde en person att gå med i partiet, och fyra anmälde intresse för ytterligare kontakt. Rättvisepartiet Socialisterna är på frammarsch i Borås, och inte minst på Hässleholmen. 


Lärdomar från Hammmarkullen

2016-04-21

  

Borås arbetarstadsdelar Druvefors, Göta, Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har mycket lärdom att hämta från Göteborgsförorten Hammarkullen.Läs Kristofer Lundbergs artikel om Hammarkullens lokalorganisering: Hammarkullen har en befolkning på 8 146 personer, mellan 2013 och 2014 ökade befolkningen med 112 personer, under samma period byggdes noll nya bostäder. Av de bostäder som finns i stadsdelen byggdes 82 procent mellan 1961 och 1970. Dessa siffror avslöjar behovet om både nybyggnation och renovering.
Många saknar de mest grundläggande behoven i Hammarkullen, likt övriga Göteborgs förorter, som bra skola, arbete, bostad och trygghet. Arbetslösheten i området ligger på 15,5 procent i jämförelse mot 6,6 procent i Göteborg som helhet och 85.8 procent av ungdomarna studerar inte vidare efter gymnasiet.
Bilden av Hammarkullen i media är en passiv och ointresserad befolkning, men verkligheten är en annan. Under flera års tid har protester avlöst varandra. Befolkningen har rest sig mot nedskärningar på vård och utbildning, protesterat mot nedskärningar i den sociala servicen och på ungdomsverksamhet, mot våld och kriminalitet, för arbete och bostad, för renovering av eftersatta lägenheter och kommunalisering av privata fastighetsägare. Många av dessa strider har resulterat i seger.
Ur denna kamp har det successivt vuxit fram en unik lokalorganisering med förortsråd och samarbeten mellan boenden, föreningslivet och viktiga arbetsplatser. Kontinuerliga möten har diskutera lösningen på sociala problem och formulerat egna krav. Denna organisering har nu börjat kräva ett verkligt inflytande över utvecklingen i Hammarkullen. Boenden har tröttnat på att beslut tas ovanför våra huvuden, att vi informeras när beslut är fattade eller att man genomför skendemokratiska processer där utgången är planerad i förväg.

Bostad åt de bostadslösa

Bostad är en mänsklig rättighet och då kan man inte överlämna bostadsbyggandet till marknaden. Företag verkar för att tjäna pengar och då bygger man för den befolkning man vill ha inte den befolkning som finns. Företagen verkar för att tjäna pengar och bostadsbristen hjälper därför till att pressa upp priserna. Stat och kommun måste därför ta ett samlat grepp om bostadspolitiken och bygga bort bostadsbristen.
Efter flera år av mobilisering för kommunalisering av Bredfjällsgatan och Gropens Gård i Hammarkullen som initierades av Rättvisepartiet Socialisterna vanns en viktig seger då Bostadsbolaget köpte upp 890 lägenheter, samtidigt som Bostadsbolaget nu planerar att bygga 100 nya bostäder på Hammarkulletorget. Detta välkomnas givetvis. Nu är det viktigt att låta de boende komma in i processen och få makten över sin boendesituation och närområde.
De 890 lägenheter som köptes upp är i behov av omfattande renoveringar. År av eftersatt underhåll hos privata ägare har skapat en situation där mögel och fukt brer ut sig, kalla lägenheter och en invasion av skadedjur. Att kommunala Bostadsbolaget efter en massiv mobilisering med krav underifrån tagit över beståndet har möjliggjort en långsiktig ägare. När renovering av lägenheterna nu ska inledas är det viktigt att makten över renovering förs i hyresgästernas händer.

All makt åt folket

Det finns en rad dialogprocesser i området i färskt minne hos befolkningen. Inför renoveringen på Bredfjällsgatan och Gropens Gård och nybyggnationen på Hammarkulletorget har de kommunala bolagen och förvaltningen skapat en styrgrupp. Styrgruppen består av ledningen inom Bostadsbolaget, Göteborgslokaler, Park och Natur och Stadsdelsförvaltningen. Hyresgästerna och deras organisation Hyresgästföreningen saknar således en insyn i processen. 
När så omfattande förändringar är på gång måste lokalsamhället få komma in tidigt i processen, inte få ett färdigbeslutat faktum framför sig. Boende i området måste få vara med och forma processen. Vilken typ av renovering är nödvändig, vad har man råd att betala. Var ska nya hus byggas och vilket behov finns i dem. Det behövs en varsam renovering efter behov och önskemål så att inte hyresgäster tvingas ut och inte har råd att bo kvar.

Det finns 84 olika nationaliteter och 115 olika språk som talas i Hamarkullen. 84 procent av befolkningen har invandrarbakgrund jämfört med 24 procent av befolkningen i Göteborg som helhet. Detta skapar både möjligheter och svårigheter i den lokala organiseringen. Detta har man dock kunnat överbrygga genom samarbete och lokal förankring. Om de som sitter på beslutsfattande positioner tror att Hammarkullen kan köras över på grund av detta bör se till områdets historia.

Arbete åt de arbetslösa

Rättvisepartiet Socialisterna menar att såväl renovering och nybyggnation måste ha social-, ekologisk och kulturell hållbarhet som utgångspunkt. Renovering och nybyggnation borde därför innefatta att områdets arbetslösa ungdomar får utbildning, lärlingsplats och arbete hos de företag som bygger och renoverar, de bör även erbjudas fortsatt jobb och lägenhetskontrakt. Lägenheter bör byggas och renoveras klimatanpassat för att möta klimatförändringarna, och de nybyggda hyreshusen bör ge plats till mötesplatser och lokaler till det lokala föreningslivet.
Rättvisepartiet Socialisternas lokala manifest för Hammarkullen tar upp alla dessa frågor och är inte en pappersprodukt utan något som vuxit fram genom åren i samarbete med boende och det lokala föreningslivet.
I Hammarkullen har man nu tillsammans börjat ställa krav på inflytande och makt. Genom lokal organisering skriver man in nya samhällsregler i beslutsprocesserna, vi vill ha inflytande över våra bostäder, över vårt närområdet, över vilken konst som kommer upp eller hur torget ska förändras.
En ny maktordning växer fram ur ett enat Hammarkullen. I den processen är vi väl medvetna om att för att några ska få mer makt, krävs det att andra lämnar ifrån sig makt. De som sitter på makten har aldrig lämnat ifrån sig den frivilligt utan makt är något man tar tillsammans vilket kräver mobilisering och organisering.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:
       För trygghet och välfärd – rusta upp förorten

       Bostad åt alla – bygg bort bostadsbristen

       Renovera och klimatanpassa – alla ska kunna bo kvar

       Arbete åt alla – utbildning, lärlingsplats och arbete vid nybyggnation och renovering

       All makt åt folket – verkligt inflytande över bostad och närområde

Kristofer LundbergByggstrejken i Borås

2016-04-13

   
 
Fackförbundet Byggnads strejk blev till sist verklighet, då Byggindustrin (BI) vägrade gå med på fackets krav. Dessa krav var bl.a. att det blir att slut på lönedumpning, slut med underleverantörer, fler kvinnor och nya svenskar på byggena, och en lönehöjning på 3,2 procent.

Offensiv träffar två
strejkvakter utanför bygget på Pallashuset, Erik och Sandor.
Alla tio strejkande där står strejkvakt i 2,5-timmarspass.
– Jag blev besviken på att BI, arbetsgivarnas organisation, inte gick med på våra krav, säger Erik.

Offensiv
: Kommer ni att ha fackliga möten under strejken? 

– Vi kommer inte ha fackliga möten, men vi får information och uppdateringar om vad som händer hela tiden.
Enligt Erik är strejkmoralen hög bland kollegorna.
– Tio på denna byggarbetsplats är i strejk. Den 19 april kommer den att utvidgas, och då blir det nog fler strejkande på fler arbetsplatser.
– En kollega har varit i branschen i 35 år men har aldrig strejkat. Så det är på tiden att facket gör något.
– Man ser på arbetsplatsen att folk inte har rättvisa villkor. De har inte kollektivavtal. Och det är ju en av frågorna denna strejk handlar om.
– Runt frukostbordet diskuteras mycket men folk GÖR aldrig nåt. Så det är väldigt skönt att detta strejken blev av.
– Enda sättet att påverka folk är att bli aktiv. Det hjälper inte att sitta och gnälla, fortsätter Erik. Man strejkar för alla, inte bara för sig själv. För att det ska vara rättvist. För att vi som arbetar ska vara med och dela på företagens vinster.
– Stödet är stort bland kollegorna som jobbar på andra företag.

På Hestra står bygget också still. Offensiv träffar Felix och Alex.
Felix säger till Offensiv: 

– Vi strejkar för trygga anställningar. Men också för att det ska bli jämställt här. För att få ha kvar ackorden och för att det ska vara ordning och reda på jobbet. Här strejkar nio snickare.


Offensiv
: Har någon från facket varit här och informerat? 

– Vi har haft en här från Byggnads som informerat. Och vi har kontakt, de kommer hit lite då och då. De flesta litar på att förhandlarna ska göra jobbet. De möter nog varandra halvvägs innan helgen. Det känns att vi har ett stöd bland allmänheten. Många av bilarna som åker förbi här utanför bygget tutar och gör tummen upp. 

– Vi får väl bara hoppas på att Byggnads inte viker ner sig för lätt, säger Alex innan vi avslutar. Att de inte backar.


Inför arbetarrörelsens högtidsdag 

2016-04-12

  


Socialistisk 8:e mars

2016-03-09

8:e mars firades den internationella arbetarkvinnodagen i Göteborg med att 3500 marscherade upp för Avenyn bakom röda fanor och banderoller, en del rosa inslag fanns men framförallt så var det den socialistiska vänstern som samlades. 
Det var en glädjande stor uppslutning med ett viktigt tema i solidaritet med kvinnor på flykt. Att det finns ett stort behov av socialistisk politik i kvinnokampen kom fram tydligt, säger Irma Mahmutovic, Rättvisrpartiet Socialisterna (RS) representant i 8 mars-kommittén.
Demonstrationen var något mindre än fjolårets med sina 4800 deltagare. En orsak kan vara valet av Ann-Sofi Hermansson från Socialdemokraterna som talare vilket mött massiv kritik på nätet. Temat för i år var ”Solidaritet med kvinnor på flykt” och Socialdemokraterna har stängt gränsen för kvinnor på flykt och genomfört den största inskränkningen i asylrätten sedan andra världskriget.
Kritiken fördes även fram på banderoller och talkörer i demonstrationen och Ann-Sofi Hermansson möttes av såväl burop som talkörer för rätten till asyl när hon talade.
Socialdemokraterna som precis anslutit till kommittén använde dessutom den borgerliga pressen till kritik mot andra i arrangörsgruppen, speciellt KP och RKU.
– De är ju extrema, kan man säga, säger Sofi Bringsoniou, distriktsordförande för S-kvinnor, till Expressen 5 januari.
– Vi samarbetar definitivt inte med något revolutionärt kommunistiskt förbund. Jag vet inte exakt hur det är upplagt, men det är inget snack om att vi har aktivt tagit avstånd från dem under hundra år och det kommer vi fortsätta göra, säger Linus Glanzelius, ordförande SSU till Expressen 5 januari.

 

Att kvinnodagens manifestation är större i Göteborg än på många andra orter har att göra med att man inte avpolitiserar denna dag utan behåller dess historiska betydelse. RS Borås såg vikten av att ta vara på detta och anslöt sig  till den demonstration dom hölls i grannstaden i väster.

 

Internationella arbetarkvinnans dag instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Det var också textilarbetarkvinnornas protester och strejker som blev början på den ryska revolutionen 1917, där arbetarklassen för första gången tog kontroll över samhället.
På den andra internationella kommunistiska kvinnokonferensen i Moskva 1921 föreslogs att den internationella kvinnodagen skulle inträffa den 8 mars till minne av händelserna vid februarirevolutionen i Ryssland och efter oktoberrevolutionen gjorde Lenin dagen till en allmän helgdag i Sovjetunionen efter ett initiativ av Alexandra Kollontaj. Dess revolutionära historia går inte att ta miste på.

 

Demonstrationen marscherade högljutt upp för Avenyn med slagord som ”kvinnokamp, klasskamp” och ”hela lönen – halva makten”.

 

Rättvisepartiet Socialisternas block marscherade bakom banderollen Feministisk Offensiv och hade tält både på samlingsplatsen och avslutningen.

56 Offensiv såldes och 1 515 kronor samlades in till kampfonden samt 1 100 kronor till kvinnor på flykt som helt oavkortat går till Asylrörelsen.


Tandlöst mot rasism

2016-02-22

  I mitten av januari eldhärjades Borås största moské. En knapp månad senare bekräftar polisen att branden var anlagd. 
I protest mot detta arrangerade SSU, Vänsterpartiet, Refugees Welcome, RFSL och Tillsammansskapet en manifestation i centrala Borås lördagen den 20 februari på Stora Torget under parollen ”Tillsammans mot hatet”. 

Rättvisepartiet Socialisterna deltog på manifestationen som på grund av bristen på lokalförankring inte samlade mer än 30 personer. Detta ska jämföras med demonstrationen efter branden, som samlade 120 personer, där RS deltog. 


Orsaken till att fler inte deltog ligger i arrangörernas oförmåga att nå ut till de som våldet riktar sig mot. 
Arrangörerna saknade fungerande ljudanläggning så talarna fick förlita sig på sin röststyrka för att den lilla klungan av huttrande åhörare skulle uppfatta vad som sades. 


Representanter för samtliga arrangörer talade varav Ida Legnemark, vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige tog mest plats. Tyvärr var hennes tal blekt och opolitiskt utan kampalternativ eller uppmaning till organiserring. Det behövs kamp och organisering för att bygga en rörelse som kan skydda människor från rasistisk terror och trycka tillbaka rasismen. 


RS var enda parti som deltog organiserat dagen efter branden,  då  120 människor samlades på Norrby för att protestera. Detta folkliga engagemanget försökte vi fånga upp. Trots detta förvägrades RS talarplats i lördags. 

RS förde ändå fram i sitt deltagande att kampen mot rasism i Borås måste trappas upp. Rasistiskt våld måste bekämpas med massiv antirasistisk mobilisering – det är vad som kan stoppa rasistiska mordbrännare och våldsverkare. 
Rättvisepartiet Socialisterna arbetar för att bygga ett alternativ till de tandlösa partier och organisationer som idag tar plats i Borås.  Vi uppmanar nu föreningar och organisationer att tillsammans ena sig mot rasismen, att föra in kampen i kulturföreningar, fackföreningarna, Hyresgästföreningar och göra gemensam sak


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.